آکولاد

اینجا مَن فقط ثبت میکنم گاهی آنچه در ذهنم می گُذرد.

آکولاد

اینجا مَن فقط ثبت میکنم گاهی آنچه در ذهنم می گُذرد.

اینجا مَن فقط ثبت میکنم گاهی آنچه در ذهنم می گُذرد.

شاید دَفتر خاطراتم باشد ، نمیدانم ، شاید ، با گُذشت زمان معلوم می شود.

#مستر آکولاد

#خاطرات

#دفترچه ی مَجازی